Arbeids- og organisasjonsutvikling

Tosidig oppmerksomhet på utvikling av mennesker og organisasjon

Arbeids- og organisasjonsutvikling

Utvikling av mennesker og organisasjon

Arbeids- og organisasjonsutvikling

Arbeids- og organisasjonsutvikling har en tosidig oppmerksomhet på utvikling av mennesker og organisasjon. Det handler om hvordan lede og legge til rette for arbeidsforhold som bygger kultur og skaper vekstforhold som gir grobunn for trivsel, vekst, arbeidsglede og forutsetninger for å skape gode prestasjoner og resultater.

Leder- og teamutvikling

Med mennesker som den viktigste ressursen handler utfordringen mye om hvordan lederne lykkes i å forløse ressursene som er latente hos virksomhetens ansatte.

Spørsmålet er hvordan man kan lykkes best med dette som leder? Mitt bidrag inn i dette spørsmålet er å lede med et positivt lederskap, der du innehar et positivt menneskesyn, coachende og positivt mindset, og setter kvalitet i relasjonen i høysetet.

Positivt lederskap handler om å mobilisere den kompetansen, kreativiteten og energien de ansatte besitter, for på den måten å bidra til å skape en kontinuerlig rekke av midlertidige konkurransemessige fordeler for virksomheten. Positivt lederskap er bygget på og representerer en syntese av positiv tenkning, positiv psykologi, systemtenkning og transformasjonsledelse.

En god prestasjonskultur kommer gjennom systematisk trening og prepping på å utvikle atferd, holdninger og mentalitet. Bygge kultur som jakter etter styrker, utfordrer, stiller spørsmål, setter mål, motivere, jager utfordringer, følge tett opp, måler fremgang, evaluerer, konkluderer og justerer, og hvor lederne «ser» medarbeiderne.

Mitt mål er å utvikle bærekraftige ledere som står støtt i seg selv, som innehar et positivt mindset, er god på selvledelse, kan motivere og skape kvalitet i kommunikasjon og relasjon, som ser etter styrker i sine medarbeider, og som heier på god innsats og pestasjoner.

Med oppmerksomhet på utvikling av mennesker og praksis, og med en hovedantagelse om at trivsel og vekst hos individer og team er nøkkelen til å skape det ekstarordinære. Frigjøring av potensial, intiativ, kvaltetesbasert kommunikasjon, ydmyket og handling er basisen i dette lederskapet.

Med bakgrunn i denne tenkningen og filosofien tilbyr jeg både interne og eksterne kurs samt coaching&mentoring for ledere og team som vil utvikle seg, og som spiller hverandre gode for å skape ekstraordinære resultater.
Systematisk arbeid med helse – og arbeidsmiljø i en ny tid er kanskje noe av det viktigste å sette fokus på og legge initiativ inn i akkurat nå, også med tanke tilbakeføringen til arbeidsplassene etter Covid- 19.
Jeg har lang og bred kompetanse innen dette fagfeltet, og tilbyr både veiledning og skreddersydde kurs som et bidrag i varetagelsen av bedriftens viktigste ressurs.

The future of work is the future, but it can start today

Helse- og arbeidsmiljøutvikling

For de fleste av oss er helse det aller viktigste vi har, og det å være i jobb er i seg selv helsebringende. Det er derfor viktig å legge initiativ, krefter og ressurser i å skape og fremme et godt arbeidsmiljø, og for å forebygge helseplager, ulykker og skader gjennom fokus på å arbeide systematisk med helse- og arbeidsmiljø, og spesielt i den nye pandemitiden vi nå er inni.

Setter vi helse- og arbeidsmiljø i sammenheng med dagens skiftende arbeidsliv med krav om ufrivillig hjemmekontor, adskillelse fra arbeidsmiljøet og sosiale relasjoner, samt nye krav til arbeidsmetodikk og prestasjoner kan for mange skape stress og uhelse både for den enkelte arbeidstaker og for leder. Utrygghet og uforutsigbarhet skaper lavere jobbmotivasjon og manglende affektiv tilknytning til sine arbeidsoppgaver, og dermed påvirke både helse, trivsel og prestasjonsevner.

Den ansattes helse og ressurser er avgjørende for at organisasjonen skal prestere og levere.

Vi trenger derfor mer kunnskap om og innsikt i hva som motiverer og engasjerer, hvordan vi kan skape psykologisk trygghet, og hvordan vi i større grad kan lede oss selv, og håndtere og forebygge stressrelaterte helseplager.